column
Machine Learning in Lung Cancer Radiomics
Jiaqi Li, Zhuofeng Li, Lei Wei, Xuegong Zhang
2023, 20(6): 753-782. DOI: 10.1007/s11633-022-1364-x
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Rolling Shutter Camera: Modeling, Optimization and Learning
Bin Fan, Yuchao Dai, Mingyi He
2023, 20(6): 783-798. DOI: 10.1007/s11633-022-1399-z
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
State of the Art on Deep Learning-enhanced Rendering Methods
Qi Wang, Zhihua Zhong, Yuchi Huo, Hujun Bao, Rui Wang
2023, 20(6): 799-821. DOI: 10.1007/s11633-022-1400-x
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Practical Blind Image Denoising via Swin-Conv-UNet and Data Synthesis
Kai Zhang, Yawei Li, Jingyun Liang, Jiezhang Cao, Yulun Zhang, Hao Tang, Deng-Ping Fan, Radu Timofte, Luc Van Gool
2023, 20(6): 822-836. DOI: 10.1007/s11633-023-1466-0
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
DepthFormer: Exploiting Long-range Correlation and Local Information for Accurate Monocular Depth Estimation
Zhenyu Li, Zehui Chen, Xianming Liu, Junjun Jiang
2023, 20(6): 837-854. DOI: 10.1007/s11633-023-1458-0
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
OTB-morph: One-time Biometrics via Morphing
Mahdi Ghafourian, Julian Fierrez, Ruben Vera-Rodriguez, Aythami Morales, Ignacio Serna
2023, 20(6): 855-871. DOI: 10.1007/s11633-023-1432-x
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
MVContrast: Unsupervised Pretraining for Multi-view 3D Object Recognition
Luequan Wang, Hongbin Xu, Wenxiong Kang
2023, 20(6): 872-883. DOI: 10.1007/s11633-023-1430-z
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Multimodal Biometric Fusion Algorithm Based on Ranking Partition Collision Theory
Zhuorong Li, Yunqi Tang
2023, 20(6): 884-896. DOI: 10.1007/s11633-022-1403-7
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Multitask Learning with Multiscale Residual Attention for Brain Tumor Segmentation and Classification
Gaoxiang Li, Xiao Hui, Wenjing Li, Yanlin Luo
2023, 20(6): 897-908. DOI: 10.1007/s11633-022-1392-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Mask Distillation Network for Conjunctival Hyperemia Severity Classification
Mingchao Li, Kun Huang, Xiao Ma, Yuexuan Wang, Wen Fan, Qiang Chen
2023, 20(6): 909-922. DOI: 10.1007/s11633-022-1385-5
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Shallow Feature-driven Dual-edges Localization Network for Weakly Supervised Localization
Wenjun Hui, Guanghua Gu, Bo Wang
2023, 20(6): 923-936. DOI: 10.1007/s11633-022-1368-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Effective Model Compression via Stage-wise Pruning
Ming-Yang Zhang, Xin-Yi Yu, Lin-Lin Ou
2023, 20(6): 937-951. DOI: 10.1007/s11633-022-1357-9
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Correction to: YOLOP: You Only Look Once for Panoptic Driving Perception
Dong Wu, Man-Wen Liao, Wei-Tian Zhang, Xing-Gang Wang, Xiang Bai, Wen-Qing Cheng, Wen-Yu Liu
2023, 20(6): 952-952. DOI: 10.1007/s11633-023-1452-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors