Dong Wu, Man-Wen Liao, Wei-Tian Zhang, Xing-Gang Wang, Xiang Bai, Wen-Qing Cheng, Wen-Yu Liu. Correction to: YOLOP: You Only Look Once for Panoptic Driving Perception[J]. Machine Intelligence Research, 2023, 20(6): 952-952. DOI: 10.1007/s11633-023-1452-6
Citation: Dong Wu, Man-Wen Liao, Wei-Tian Zhang, Xing-Gang Wang, Xiang Bai, Wen-Qing Cheng, Wen-Yu Liu. Correction to: YOLOP: You Only Look Once for Panoptic Driving Perception[J]. Machine Intelligence Research, 2023, 20(6): 952-952. DOI: 10.1007/s11633-023-1452-6

Correction to: YOLOP: You Only Look Once for Panoptic Driving Perception

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return