Luntian Mou, Feng Gao, Zijin Li, Jiaying Liu, Hongxun Yao, Johan F. Hoorn. Editorial for Special Issue on Artificial Intelligence for Art[J]. Machine Intelligence Research, 2024, 21(1): 1-3. DOI: 10.1007/s11633-023-1386-z
Citation: Luntian Mou, Feng Gao, Zijin Li, Jiaying Liu, Hongxun Yao, Johan F. Hoorn. Editorial for Special Issue on Artificial Intelligence for Art[J]. Machine Intelligence Research, 2024, 21(1): 1-3. DOI: 10.1007/s11633-023-1386-z

Editorial for Special Issue on Artificial Intelligence for Art

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return